NEWS, EVENTS & PUBLICATIONS

SUNBEAMsystem Tough + Black on the SAIL Magazine

Jul 2023

Do not miss the article Facing Future considering several aspects of sustainability and yacht building. It features Baltic yachts and their 68-foot Café Racer equipped with SUNBEAMsystem Tough+Black solar panels. Sail writes that Anders Kurtén (Baltic Yachts CEO) considered the very high energy consumption with the need for “more solar panels than the yacht can reasonably fit”. The very core to the choice of the high-producing Tough+Black panels is simply that they offer the highest output in the market while still integrating naturally into the exquisite yacht design.

SUNBEAMsystem Smart Lithium Plug & Play

Jul 2023

INTRODUCING A 20% CAPACITY ENHANCEMENT IN THE SMART LITHIUM PLUG & PLAY “ONE” BATTERY

The Latest Addition to the 3rd Generation Smart Lithium Plug & Play Series

Our latest product update, the 120Ah Smart Lithium Plug & Play “ONE” Battery, marks an evolution in our 3rd Generation Plug & Play series, boasting enhanced capacity density and performance. As a part of the Smart Mobile Home ecosystem, which means it is always connected, a “smart home” solution for leisure boats and recreational vehicles (RVs).

ENHANCED ENERGY DENSITY BY 20%

The new Plug & Play ONE Battery features a capacity of 120Ah for a 12V system, representing a 20% increase in energy density compared to its predecessor – all within the same casing. Its impressive specifications make it unique and the ultimate solution for individuals requiring a single, high-performance battery.

SIMPLE AND SAFE UPGRADE

The Plug & Play series continues to be unparalleled in offering a hassle-free transition from traditional batteries. The advanced electronics enable users to effortlessly replace outdated batteries with the new Plug & Play “ONE”. Furthermore, in terms of safety, it is second to none. In 2023, you’d be hard-pressed to find a more secure energy storage solution for your boat.

SmartLithiumBaterie

The Smart Lithium battery incorporates three distinct safety features:

1. Inert Chemistry: The battery’s chemistry is inert, ensuring that it is immune to hazardous reactions common in other types of lithium-based batteries. It remains safe even under extreme conditions such as punctures, crushing, or exposure to fire.

2. Secure Cell Casing: The metal cell casings on each cell has been engineered to withstand sudden temperature increases. Its built-in security valves will release pressure in the event of overheating, effectively neutralizing any potential safety risks.

3. Computer-guided Control System: The advanced control system provides a wide range of protection, constantly monitoring the battery’s state and keeping it out of harm’s way.

ROBUST CONSTRUCTION

The Plug & Play “ONE” employs advanced bolted cylindrical cells, eliminating the need for tabs, welding, or soldering which can cause resistance or loosening over time. This bolting technique ensures robustness and reliability for heavy-duty use, without compromising battery life or performance. Although cylindrical cells occupy slightly more volume than prismatic cells, they are essential in achieving both high performance and longevity. We take pride in our advanced cells, exemplified by the successful transition to our 3270 (tab-less) cells, while others in parallel industries are struggling in their transition from 2170 cells into the newer tab-less 4680.

INTEGRATION WITH SMART MOBILE HOME

The Smart Lithium batteries are integrated into our Smart Mobile Home ecosystem, which offers continuous free upgrades.

Additionally, you can enhance your control panel by simply installing a tablet on the wall and downloading our complimentary app, SUNBEAMsystem Multi Connect.

For additional information, please contact: info@sunbeamsystem.se | Free use images if published unchanged.

SUNBEAMsystem Smart Lithium Plug & Play

Jul 2023

NYHET: 20% KAPACITETSÖKNING FÖR SMART LITHIUM PLUG & PLAY “ONE” BATTERI

Det Senaste Tillskottet till den 3:e Generationens Smart Lithium Plug & Play-serie

Vår senaste produktuppdatering finns nu ute i butikerna, Smart Lithium Plug & Play “ONE” Batteri med 120Ah kapacitet. Detta markerar en evolution i 3:e generationens Plug & Play-serie och erbjuder förbättrad kapacitetstäthet och prestanda. Som en del av Smart Mobile Home-ekosystemet, alltid uppkopplad i en “smart home”-lösning för fritidsbåtar och husbilar.

FÖRBÄTTRAD ENERGITÄTHET MED 20%

Det nya Plug & Play “ONE”-batteriet har en kapacitet på 120Ah för ett 12V-system, vilket representerar en 20% ökning i energitäthet jämfört med dess föregångare, allt inom samma hölje. Dess anmärkningsvärda specifikationer gör det inte bara unikt utan också det ultimata valet för de som behöver ett enda högpresterande batteri.

ENKEL OCH SÄKER UPPGRADERING

Plug & Play-serien fortsätter att vara oöverträffad när det gäller att erbjuda en problemfri övergång från traditionella batterier. Avancerad elektronik gör att användare enkelt kan byta ut sina föråldrade batterier mot det nya Plug & Play “ONE”. Dessutom är det oslagbart när det gäller säkerhet. År 2023 är det svårt att hitta ett säkrare energilagringsalternativ för din båt.

SmartLithiumBaterie

Smart Lithium-batteriet innehåller tre distinkta säkerhetsfunktioner:

1. Inert kemi: Batteriets kemi är inert, vilket innebär att det är skyddat mot farliga reaktioner som är vanliga i andra typer av litiumbaserade batterier. Det förblir säkert även under extrema händelser som punktering, krossning eller exponering för eld.

2. Säkert cellhölje: Cellhöljet i metall är konstruerat för att tåla plötsliga temperaturökningar. Dess inbyggda säkerhetsventiler släpper ut tryck vid överhettning och neutraliserar effektivt eventuella säkerhetsrisker.

3. Datorstyrt kontrollsystem: Det avancerade kontrollsystemet erbjuder ett brett spektrum av skydd och övervakar batteriets tillstånd för att hålla det säkert.

ROBUST KONSTRUKTION

Plug & Play “ONE” använder bultade cylindriska celler, vilket eliminerar behovet av lödöron, svetsning eller liknande sammanfogning som kan orsaka sämre prestanda och risk för haveri över tid. Tvärtom så säkerställer vår bultteknik robusthet och tillförlitlighet för proffesionell användning, utan att kompromissa med batteriets livslängd eller prestanda. Även om cylindriska celler tar upp något mer volym än prismatiska celler, är de nödvändiga för att uppnå både hög prestanda och lång livslängd. Vi är stolta över våra avancerade bultade cylindriska celler, vilket illustreras av den framgångsrika övergången till våra 3270 (lödöronlösa) celler redan för många år sedan. Medan andra i bilbranschen står inför utmaningar i liknande övergång från 2170 celler och ännu inte har kommit igång med lödoronfria 4680 celler.

INTEGRATION MED SMART MOBILE HOME

Smart Lithium-batterierna är integrerade i vårt Smart Mobile Home-ekosystem, som erbjuder kontinuerliga kostnadsfria uppgraderingar.

Du kan dessutom förbättra din instrumentpanel genom att enkelt installera en surfplatta på väggen och ladda ner vår kostnadsfria app, SUNBEAMsystem Multi Connect.

För ytterligare information, vänligen kontakta: info@sunbeamsystem.se | Bilder får användas om de publiceras oförändrade.

SUNBEAMsystem Smart Lithium Plug & Play - 3rd Generation

Mar 2023

World Premiere of the 3rd generation Smart Lithium Plug & Play

Now we launch the 3rd generation of our Plug&Play series with even higher capacity density and performance. As a part of the Smart Mobile Home family, you may benefit from never-ending high-tech advantages.

With 8% higher energy density  

The new Plug & Play ONE battery features 108Ah for a 12V system. Which is 8% more capacity in the same casing with the same weight. With its astounding specifications, it is really one of a kind, but the name is meant to indicate that it is the premier choice for anyone in need of just a single battery.

The new Plug & Play Multi battery also features 108Ah @ 12V. Also available for a 24V system with the same capacity of 54Ah@24V. The Multi is optimized to be used in the domestic bank with 2 or more batteries.

Plug & Play are still unique as they offer a true and effortless upgrade from old-style batteries. Thanks to advanced electronics, anyone, anywhere may simply remove their old, outdated batteries and slip in their new plug & play batteries.
The safety level is unrivaled – in 2023 you may not find safer energy storage for your boat. This is thanks to the three independent safety aspects of a Smart Lithium battery.

Firstly, the chemistry is inert which means no run-aways can take place in other types of lithium chemistry batteries. You may punch holes, crush or put it in a fire and despite this nothing will happen.

Secondly, the cell casing which is made of metal and could potentially act badly if there was a sudden heat up (for example throw it in a bonfire) – but thanks to the security valves which will open in such case this potential problem is not existent any longer. Thirdly the computer-guided control system offers a plethora of protections keeping the battery out of harm’s way.

The Smart Lithium batteries are a part of our Smart Mobile Home with never-ending free upgrades. Don’t forget that you may upgrade your instrument panel by simply putting a tablet on the wall and downloading our free App, SUNBEAMsystem Multi Connect.

 

The Plug & Play remains steadfast using our advanced bolted cylindrical cells. No tabs, no welding nor soldering that causes resistance or might even come loose. The bolting ensures heavy-duty usage without affecting the life expectancy or limiting the battery. The choice of cylindrical cells uses slightly more volume compared to prismatic cells, but it is the only choice to be able to maintain high performance and long-life expectancy at the same time. We are proud of our cells and for example, you may read a lot about how Tesla is struggling in their transition from 2170 cells into the newer tab less 4680. We already took the step from the smaller cells into our 3270 (tab less) cells many years ago.  

SUNBEAMsystem Smart Lithium Plug & Play

Mar 2023

Världspremiär för 3:e generationens Smart Lithium Plug&Play med 8 % högre effekttäthet.

Nu lanserar vi den 3:e generationen av vår Plug&Play-serie med ännu högre kapacitet och prestanda. Som en del av Smart Mobile Home-familjen får du fria uppdateringar och möjlighet till att montera en padda på instrumentpanelen samt dela information till hela familjens telefoner. 

Med 8% högre energitäthet 

Det nya Plug & Play ONE-batteriet har 108Ah för ett 12V-system. Vilket är 8% mer kapacitet i samma hölje med bibehållen vikt. ONE är för dig som bara behöver ett enda batteri. 

Det nya Plug & Play Multi-batteriet med 108Ah @ 12V. Finns även för 24V system med samma kapacitet 54Ah@24V. Multi är optimerad för att användas i hushållsbanken med 2 eller fler batterier.
Plug & Play är fortfarande unika eftersom de erbjuder en enkel uppgradering från gamla batterier. Tack vare den avancerade elektroniken kan vem som helst, var som helst, enkelt ta bort sina gamla, åldrade batterier och sätta i nya plug & play-batterier.

Plug & Play fortsätter självklart med våra avancerade cylindriska celler. Inga lödöron, ingen svetsning som orsakar motstånd eller till och med kan lossna. Bultningen säkerställer tuff användning utan att påverka den förväntade livslängden.

Valet av cylindriska celler ger lite större volym för batteripacket jämfört med prismatiska celler, men det är det enda valet för att kunna bibehålla hög prestanda och lång livslängd på samma gång. Vi är stolta över våra celler och till exempel kan du läsa mycket om att Tesla kämpar med sin övergång från 2170-celler till den nyare 4680 utan lödöron. Vi har redan tagit steget från de mindre cellerna till våra 3270-celler (utan lödöron) för många år sedan.
Säkerhetsnivån är oöverträffad –
Vi vet att du inte hittar ett säkrare batteri för din båt. Detta tack vare de tre oberoende säkerhetsnivåerna hos ett Smart Lithium-batteri. För det första är kemin inert vilket innebär att ingen kedjereaktion kan ske såsom i andra typer av litiumbatterier med annan kemisk sammansättning. Du kan punktera, krossa eller lägga den i en brasa och trots detta händer ingenting. För det andra, cellhöljet som är tillverkat i metall och potentiellt skulle kunna explodera vid plötslig upphettning (till exempel om den hamnar i en brasa) – men tack vare säkerhetsventilerna som kommer att öppnar I nödfall så existerar inte detta potentiella problem. För det tredje erbjuder det datorstyrda kontrollsystemet en uppsjö av skydd som säkerställer att batteriet aldrig kommer i närheten av farligheter. 

Mobile Smart HomeDe smarta litiumbatterierna är en del av vårt Smart Home lösning med kontinuerliga gratis förbättringar. Glöm inte att du kan uppgradera din instrumentpanel genom att helt enkelt sätta en surfplatta på väggen och ladda ner vår kostnadsfria app, SUNBEAMsystem Multi Connect.

SUNBEAMsystem Smart Lithium DRIVE small marine propulsion

Mar 2023

World Premiere for DRIVE capacity increase 

Smart Lithium DRIVE small-sized batteries for marine propulsion get a general capacity increase of 8% for the 2023 models. 
Trolling batteries 12V and 24V are upgraded to 1400Wh which is an 8% increase in the same casing at the same weight. 
SUNBEAMsystem DRIVE batteries are engineered for the best possible performance and lifetime.  

Our small-sized DRIVE batteries use advanced bolted cylindrical cells. No tabs, No welding nor soldering that causes resistance or might even come loose. The bolting ensures heavy-duty usage without affecting the life expectancy or limiting the battery. The choice of cylindrical cells uses slightly more volume compared to prismatic cells, but it is the only choice to be able to maintain high performance and long life expectancy at the same time. We are proud of our cells and for example, you may read a lot about how Tesla is struggling in their transition from 2170 cells into the newer tab less 4680. We already took the step from the smaller cells into our 3270 (tab less) cells many years ago.

Not only the hardware is on the front line but the software user experience is as well.

Easy charge reboot
As the only manufacturer, we offer the simple and ingenious …  which allows the user to start any type of charger after completely emptying the battery. Other lithium batteries require a connection to another battery to trick the charger to sense it is connected to a battery and start the charging. Not needed on a DRIVE battery! Simply connect the charger and in the App, you tell the battery to accept the charge. 

Winter mode
For anyone with the ambition to use their battery late or early in the season. There is a risk when using other brands that the battery will shut down if it gets too cold. We solved this, and DRIVE batteries come with Winter mode allowing you to use your battery despite frosty temperatures.

Notifications
The always-updating App got smart functions such as configurable alarms. Did you know you do not even have to open the app for constant information? Both IOS and Android offer configurable pop-up information. In Android, you may get the battery status in the top bar. Never feel afraid of running out of juice again! 

SUNBEAMsystem Smart Lithium DRIVE yacht propulsion

Mar 2023

World Premiere! Smart Lithium DRIVE yacht propulsion gets a new top-of-the-line 10kWh sized battery with cylindrical cells and advanced active balancing. 

The most advanced available battery pack for electrical yachts. SUNBEAMsystem DRIVE batteries are engineered for the best possible performance and lifetime.  

For this size of batteries the marine industry conventionally uses prismatic cells for simplicity and cost savings. In the era of electric cars, one wouldn’t find any car with prismatic cells as it offers a shorter life expectancy when used in the upper regions of the performance envelope. This is why we launch the very unique 10kWh DRIVE battery with cylindrical cells and active balancing.

As with our high-performance Plug & Play batteries, we use our advanced tab less 3270 cells. No tabs, no welding or soldering that causes resistance. The bolting ensures heavy-duty usage without affecting the life expectancy or limiting the battery. We are proud of our cells and for example, you may read a lot about how Tesla is struggling in their transition from 2170 cells into the newer tab less 4680. We already took the step from the smaller cells into our 3270 (tab less) cells many years ago.

The ever-working active balancing is needed to control and maintain all the cells in this battery pack. Using state-of-the-art technology from the EV industry.  

The safety level is unrivaled – in 2023 you may not find safer energy storage for your boat. This is thanks to the three independent safety aspects of a Smart Lithium battery. Firstly, the chemistry is inert which means no run-aways can take place in other types of lithium chemistry batteries. You may punch holes, crush or put it in a fire and despite this nothing will happen. Secondly, the cell casing which is made of metal and could potentially act badly if there was a sudden heat up (for example throwing it in a bonfire) – but thanks to the security valves which will open in such case this potential problem is not existent any longer. Thirdly the computer-guided control system offers a plethora of protections keeping the battery out of harm’s way. 

Multi Connect APPThe Smart Lithium batteries are a part of our Smart Mobile Home with never-ending free upgrades. Put the tablet on the instrument panel and boast it with a modern overlook of your batteries and other devices. Simply put the tablet on the wall of our free App, SUNBEAMsystem Multi Connect. You may also instantly view the same information on every crew member’s mobile phone. 

SUNBEAMsystem solar panels – Winner Independent test by Finnish Magazine KIPPARI

Jun 2021

TOUGH+ Test Winner!

With a stunning grade of 9.1/10, the Tough+ 58W was the winner of yet another independent test! This professional test ordered by the Magazine KIPPARI compared 6 brands with a total of 8 models of different solar panels.
The measurements of the panels were done by the experts at Solar Simulator Finland in the laboratory in Littois. And the judging criteria were: Installability, Connectors & cables, Power per area, and Price per watt. The winner Tough+ 58w was declared “A high-performance solar panel which is well equipped and suitable for demanding use”.

The article also concludes:
“Walkable and a wear-resistant flexible solar panel that is easy to install thanks to the extraordinary nice wiring connection.”
“The included 3M adhesive film makes installation very easy.”
“Measured perpendicular power relative to the area was the best of all panels in the test.”

SUNBEAMsystem Nordic 54w second to Tough+ in the KiPPARI test

Nordic grabbed second place in the same test, second only to the probably unbeatable Tough+ panel. The Nordic 54w model got a score of 8,7/10 and was declared as: “High-efficiency, well-priced and easy to install”.

Read the article.

solar panels tests winner

SUNBEAMsystem New Smart Mobile Home Products

May 2021

You can now add existing devices to the Multi Connect network with our newly launched Smart Mobile Home products.

Smart Custom Switch

Mobile Smart Home

Connect up to two devices to the new Smart Switch and enjoy switching these on or off remotely in the SUNBEAMsystem Multi Connect APP. It may control up to 10A (that is 120 Watt in a 12-volt system) appliances. With two separate channels and easy differentiation on which way is which in the on/off situation. It may be powered by a 12VDC source or even 5VDC (from for example a USB).

Smart Battery Monitor Light

Mobile Smart Home

Want to know your current state of charge? It will never reach the level of SMART LITHIUM batteries, but if you have older types of batteries you can use our SMART Battery Monitor Light for a cost-effective way to connect them to your Multi Connect APP network as well. Not as accurate SOC as a shunt but with a very accurate voltage reading and for sure an upgrade for anyone with old lead-acid batteries.

Smart Mobile Home

MULTI CONNECT APP

CONVENIENCE AT YOUR FINGERTIPS

SUNBEAMsystem Multi Connect APP is the natural center that keeps you both informed and in control. No need to switch in between products, simply show them at the same time! No need to always enter the app, we have several natural ways to display information while keeping the app out of your view.
It is the natural hub with continuously added new features and connectable products.

SUNBEAMsystem 2021 Spring Products News

Mar 2021

Marine Solar Panels
SmartLithuimDrive_Sunbeamsystem

LUNARK // A Journey to the Moon // Powered by SUNBEAMsystem

Oct 2020

SUNBEAMsystem product in the latest Praktiskt Båtägande nr10

Oct 2020

SUNBEAMsystem product in the latest Praktiskt Båtägande nr7

Jul 2020

SUNBEAMsystem Selected new SMART POWER STATION

Jul 2020

NEW - SMART LITHIUM DRIVE 12V 1000Wh

Jul 2020

marine battery
marine battery

THE SMART LITHIUM DRIVE MODEL RANGE

Marine Battery

SUNBEAMsystem product in the latest Zeilen

Jun 2020

SUNBEAMsystem and Spectrum Solar Team at the HISWA

Mar 2020

SUNBEAMsystem at Allt för sjön 2020

Mar 2020

SUNBEAMsystem at Boot Dusseldorf 2020

Jan 2020

SUNBEAMsystem at METS Trade Show 2019

Nov 2019

SUNBEAMsystem and Mark Slats at the HISWA

Mar 2019

SUNBEAMSYSTEM AT ALLT FÖR SJÖN

Mar 2019

SUNBEAMSYSTEM AT VENE BÅT IN HELSINKI

Feb 2019

SUNBEAMsystem and Optimus Yacht at Belgian Boat Show

Feb 2019

SUNBEAMSYSTEM AT GOTHENBURG BOAT FAIR

Feb 2019

SUNBEAMsystem at Boot Düsseldorf

Jan 2019

SUNBEAMsystem at METS Trade Show 2018

Nov 2018

SUNBEAMSYSTEM AT ALLT FÖR SJÖN

Mar 2018

SUNBEAMSYSTEM AT VENE BÅT IN HELSINKI

Feb 2018

SUNBEAMSYSTEM AT GOTHENBURG BOAT FAIR

Feb 2018

SUNBEAMsystem at Boot Düsseldorf

Jan 2018

SUNBEAMsystem in the new WasserSport

Dec 2017

SUNBEAMsystem at METS Trade Show 2017

Nov 2017

SUNBEAMsystem at Southampton Boat Show

Sep 2017

SUNBEAMsystem at Ishøj Havn in Denmark

Aug 2017

2017 Rolex Fastnet Race

Aug 2017

Nordic Solar Panel

SUNBEAMsystem at the HISWA

Aug 2017

SUNBEAMsystem in AUSTRALIA

Aug 2017

SUNBEAMsystem in Swedish Praktiskt Batågande

Apr 2017

SUNBEAMsystem in Danish Motorbådsnyt

Apr 2017

SUNBEAMsystem at the HISWA 2017

Mar 2017

SUNBEAMsystem in Danish BådMagasinet

Mar 2017

SUNBEAMsystem at Allt för Sjön

Mar 2017

SUNBEAMsystem at Fredericia Boat Show

Feb 2017

SUNBEAMsystem at Vene Båt in Helsinki

Feb 2017

SUNBEAMsystem at Gothenburg Boat Fair

Jan 2017

SUNBEAMsystem at METS Trade show in Amsterdam

Nov 2016

Linjett 43 with the brand new 100w TOUGH FLUSH

Sep 2016

Have you read the latest All At Sea?

Aug 2016

Launching the new SUNBEAMsystem 100W Tough Flush

Jul 2016

PAC-Man win the Swedish ÅF Offshore Race

Apr 2016

Article about SUNBEAMsystem Solar Panels

Apr 2016

SUNBEAMsystem Solar Panels In Dutch TV Show

Mar 2016

SUNBEAMsystem at Stockholm Allt för Sjön 2016

Mar 2016

Vene Boat 2016

Feb 2016

SUNBEAMsystem at the Belgian Boat Show

Feb 2016

SUNBEAMsystem Solar Panels at Båmässan

Jan 2016

Elan E4 with SUNBEAMsystem Solar Panels

Dec 2015

SUNBEAMsystem at the METS Trade Fair

Oct 2015

Linjett 43 Nominated Swedish boat of the year

May 2015

New Flush Solar Panel In Swedish MagazineBåtliv

Apr 2015

Presenting the new Flush Models

Mar 2015

View SUNBEAMsystem products at HISWA 2015

Mar 2015

See SUNBEAMsystem at BOATFIT Bremen

Feb 2015

Launching SUNBEAMsystem 50W LOXX quick fix panel

Feb 2015

SUNBEAMsystem at Allt för Sjön - Stockholm

Feb 2015

Arcona 380Z - best boat on Helsinki Vene 15 boat

Feb 2015

SUNBEAMsystem at Boat Holland 15

Feb 2015

In stand 2055 you can get information about our products, and during the whole fair (6 to 11 February), you can view some demo models here.

Sail & Solar will be represented from 6 to 8 February to support Yacht Storage Groningen at Boot Holland in Leeuwarden.

SUNBEAMsystem Aero model on Arcona 380Z

Feb 2015

Visit Arcona 380Z with SUNBEAMsystem solar panels on Vene boat 2015 – Helsinki 6th to 15th February

Equipped with the SUNBEAMsystem aero model. Arcona 380Z (zero-emission) will be covered by solar panels in a very stylish manner. The mast and bomb will be covered by SUNBEAMsystem aero which is merely 1.5mm thick and extremely lightweight. On the hull, you can find SUNBEAMsystem stripes.

SUNBEAM system at the Boat Fair in Gothenburg

Aug 2014

Please visit us at the Gothenburg Boat Fair.
We are at booth G09: 02 at Viking Yachting.

Hours:
Saturday – Sunday 31 Jan – 1 Feb 10 am – 6 pm
Monday – Thursday 2 Feb – 5 Feb 12 am – 8 pm
Friday – Sunday 6 Feb – 8 Feb 10 am – 6 pm